قوانین عمومی تبلیغات و سایر موارد

Add Content...

بخش اول- نحوه انجام تبليغات محيطي در زمان برپايي نمايشگاه

 

1. انجام هرگونه تبليغات محيطي در ايام برپايي نمايشگاه منوط به كسب مجوز از روابط عمومي شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران و پرداخت هزينه مربوطه مي باشد، در صورت عدم رعايت اين موضوع اقلام تبليغاتي توسط روابط عمومی شرکت مذکور جمع آوري خواهد شد.

2. شركت كنندگان فقط مي توانند اقلام تبليغي خود را درون حريم غرفه خود نصب نمايند و استفاده از فضاي راهرو يا غرفه هاي مجاور بدين منظور ممنوع مي باشد.

3. نصب يا آويختن هرگونه بنر، پارچه نويسي، پوستر يا اقلام مشابه آنها از سقف سالن ممنوع مي باشد و در صورت عدم توجه مشمول جريمه شده ومبلغ جريمه توسط مسئولين مربوطه در شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران تعيين و پس از ابلاغ به شركت كننده، پرداخت آن الزامي خواهد بود.

4. جهت اجراي تبليغات ذكر شده در بند فوق، شركت كنندگان مي توانند، اقلام تبليغي خود را از روي ديواره يا سقف غرفه و حداكثر تا ارتفاع ١٦٠ سانتي متر بالاتر از غرفه خود (با احتساب ارتقاع استاندارد ٥٠/٢ متر) نصب نمايند .

5. استفاده از وسايل صوتي- تصويري به منظور تبليغ كالاها پس از اخذ مجوز از برگزاركننده و به شرط عدم ايجاد مزاحمت براي ساير غرفه داران مجاز خواهد بود.

6. درصورت تمايل به فيلمبرداري يا عكسبرداري از غرفه ها قبلا" بايد جهت اخذ مجوز از روابط عمومی ، با برگزار كننده هماهنگيهاي لازم بعمل آيد.

7. اقلام تبليغي و چاپي براي كالاها و محصولات خارجي از جمله بروشور، كاتالوگ، عكس، پوستر، سی دی و غيره كه در نظر است در محل غرفه توزيع شده يا در معرض نمايش قرار گيرد بايد منطبق با معيارهاي اسلامي بوده و حداقل ٢٠ روز قبل از افتتاح به ستاد نمايشگاه ارائه و به تأييد برگزاركننده برسد.

8. در صورت تمايل به تهيه و چاپ آگهي در كتاب ويژه نمايشگاه (جدا از مشخصات و نوع فعاليت شركت كه در فرم ثبت نام قيد شده) هزينه جداگانه دريافت خواهد شد؛ بدين منظور برگزاركننده، مجري تهيه و چاپ كتاب نمايشگاه را به واحد متقاضي معرفي خواهد نمود.


 

 

بخش دوم- ساير موارد

 

1. شركت كنندگاني كه جهت استفاده از اينترنت نياز به پهناي باند مستقل داشته باشند باید فرم درخواست مربوطه را از وب سایت نمایشگاه تهیه و تکمیل و حداكثر تا ١٠ روز قبل از افتتاح نمايشگاه آنرا با ذكر ميزان پهناي باند مورد نياز، به مدیریت اطلاع رسانی و برنامه ریزی شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران تحویل نمايند. تأمين اين خدمات توسط شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران صورت مي پذيرد و تنها در صورت وجود امكانات لازم در سالن تحت پوشش، ارائه خواهد شد. هزينه مترتب بر اين امر توسط متقاضي به صورت مجزا و مستقیماً به شركت مذکور پرداخت ميگردد.

2. علاوه بر موارد مندرج در بند فوق ،‌ شركت كنندگان در نمايشگاه ميبايد به فراخور نوع فعاليت خود اطلاع رساني مناسبي را به منظور آگاه نمودن مخاطبين نسبت به حضورشان در نمايشگاه به عمل آورند و در جهت جذب مخاطبين به غرفه خود ، برنامه ريزي و استراتژي تبليغاتي مناسبي را در نمايشگاه اعمال نمايند.

3. بيمه پرسنل داخل غرفه و نيز پرسنل غرفه ساز هر شركت و هزينه هاي قانوني مرتبط بر آن برعهده همان شركت ميباشد.

4. تاسيسات و امكانات فيزيكي محل برگزاري نمايشگاه مانند سيستم گرمايش و سرمايش سالن، سرويس هاي بهداشتي، پاركينگ، رستوران، آب آشاميدني، كيفيت ساختمان و بناي سالنهاي تحت پوشش و امثال آنها همگي تحت تملك و نظارت شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران مي باشد. برگزاركننده هيچگونه دخالتي در كيفيت و سلامت موارد ذكر شده ندارد و صرفاً نسبت به اعلام نواقص موجود به شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران اقدام مي نمايد.

5. رعايت نكاتي كه در مكاتبات بعمل آمده از سوي برگزاركننده مطرح مي شود الزامی است و مسئوليت عواقب ناشي از عدم توجه به مكاتبات و تماسهاي بعمل آمده از سوي برگزاركننده برعهده شركت كننده مي باشد. ضمناً هرگونه توافقي ميان شركت كننده و برگزاركننده تنها در صورتي معتبر است كه مكتوب و امضا شده باشد.

6. هرگونه ادعا يا شكايت از سوي شركت كنندگان تنها تا يكماه پس از پايان نمايشگاه معتبر بوده و پس از آن پرونده مربوط به نمايشگاه مختومه ميشود . ضمناً هرگونه شكايتي درابتدا بايد به برگزاركننده ارجاع شود ودرصورت عدم حصول توافق، انجمن صنفی برگزارکنندگان نمايشگاههاي بين المللي ايران بعنوان حكم تعيين ميگردد.

7. در صورت بروز وقايع پيش بيني نشده( فورس ماژور) مانند جنگ، زلزله، سيل، طوفان، هرج ومرج، آتش سوزي، فوت مقامات ارشد مملكتي ، تغيير قوانين جاري و ... كه منجر به لغو يا تغيير زمان نمايشگاه شود هيچگونه مسئوليتي متوجه برگزاركننده نبوده و وجوه واريزي پس از كسر هزينه هاي انجام شده توسط برگزاركننده مسترد خواهد شد.

8. چنانچه تحت شرايط اضطراري شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران اقدام به تغيير زمان يا مكان برپايي نمايشگاه نمايد مسئوليتي متوجه برگزاركننده نبوده وبرگزاري نمايشگاه تابع شرايط جديد خواهد بود.

9. در صورتيكه تعداد شركت كنندگان به هر دليل به حد نصاب لازم نرسد به گونه اي كه مانع از تشكيل و برگزاري نمايشگاه گردد، برگزاركننده ناگزير از لغو نمايشگاه خواهد بود و در اين صورت فقط هزينه هايي كه به برگزاركننده پرداخت شده مسترد خواهد گشت.

10. كليه وجوه قانوني كه شركت كنندگان ملزم به پرداخت آنها هستند از سوي برگزاركننده بصورت رسمي اعلام مي شود. لذا هرگونه وجهي كه بصورت غير متعارف از سوي افراد حاضر در محل برگزاري نمايشگاه تحت عنوان كارگر، نگهبان، باربر، نظافتچي و يا هر نام ديگري در ازاء انجام كاري و يا بدون دليل مشخص از شركت كنندگان مطالبه شود ارتباطي با برگزاركننده نداشته و مورد تأييد نمي باشد.

11. هرگونه خدمات جنبی نمایشگاه مانند فیلمبرداری از غرفه ها ، درج آگهی ، انتشار کتاب ، سی دی یا ویژه نامه که به سفارش برگزار کننده انجام پذیرد ، به صورت رسمی به شرکت کنندگان اطلاع داده میشود . لذا از هرگونه پرداخت هزینه به افرادی که احتمالاً به قصد سودجویی جهت انجام اینگونه خدمات به غرفه ها مراجعه میکنند ، پیش از استعلام از ستاد برگزاری ، خودداری فرمایید .

12. برگزاركننده در خصوص قوانين وضع شده از سوي شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران و همچنين قيمتها ، مبالغ جرائم ، تعرفه مجوزها و يا خدمات مختلف كه توسط ادارات و واحدهاي مختلف آن شركت نظير اداره امور نمايشگاهي، ساختمان و تاسيسات، طراحي و غرفه آرايي، روابط عمومي، امور اجرایی ، حراست و انتظامات و ساير ادارات تابعه اعمال مي گردد، دخالتي نداشته و خود نيز مانند شركت كنندگان تابع قوانين مذكور مي باشد. ضمناً كيفيت قوانين و نحوه برخورد مجريان آنها با شركت كنندگان ، هيچگونه ارتباطي با برگزاركننده ندارد.

13. در صورتيكه بدليل تخلف از مقررات ، برگزاركننده ناچار به تعطيل نمودن غرفه اي باشد، هيچيك از وجوه پرداخت شده قابل استرداد نبوده و واحد متخلف نمي تواند ادعايي در اين خصوص مطرح نمايد.

14. رعايت ضوابط و شئون اسلامي براي تمامي شركت كنندگان و غرفه داران محترم الزامي مي باشد.

اين مقررات براساس ضوابط و مقررات جاري در نمايشگاههاي بين المللي و مطابق كنوانسيون اتحاديه جهاني نمايشگاهها تدوين شده و در تمام نمايشگاههاي معتبر دنيا اجرا مي شود. عدم توجه به آنها برگزاركننده را در پيگيري قانوني عليه متخلفين مخير مي سازد.

 

 

کل بازدید 10,662

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2023

123movies