فرم های غرفه سازی

 

حداکثر ارتفاع مجاز

 

هزینه خسارات ساختمان

 

خسارات غرفه آرایی

      

فرم 102   

 

 فرم برق    

 

فرم تعهدنامه غرفه سازی و جمع آوری غرفه

 

توجه : ارسال فرم های تعهد و امضای تمامی صفحات از طریق سامانه اجباری میباشد 

                                

 

 

 

کل بازدید 15,810

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2023

123movies