فرم های غرفه سازی

 

دانلود اطلاعیه 

  غرفه سازی از 2 حالت خارج نمیباشد

  :حالت اول مشارکت کنندگان یک شرکت را بعنوان پیمانکار ساخت در نظر میگیرند که مدارک لازم به شرح ذیل میباشد  

                                ( دانلود فرم های تعهد ساخت و ساز (مهر و امضای تمامی صفحات

(دانلود فرم 102 (مخصوص پیمانکار دارای گرید در سه نسخه مهر و امضا شود 

                                                                                         دانلود فرم انشعاب برق  

                                        (دانلود فرم انشعاب آب  (در صورت نیاز و وجود لوله آب  

حالت دوم مشارکت کنندگان خود راسا اقدام به ساخت غرفه با افرادی که در لیست بیمه تامین اجتمایی آن شرکت میباشند ساخت و سازغرفه را انجام میدهند مدارک لازم به شرح ذیل میباشد توجه در این حالت فقط غرفهای پیش ساخته و مورد تایید ستاد میباشند

                                       

                                                                   (دانلود فرم های الف و ب(شرکت خود راسا اقدام به ساخت میکند

                                                                                                         (دانلود فرم های تعهد ساخت و ساز (مهر و امضای تمای صفحات 

                                                                                        دانلود فرم انشعاب برق 

                      ( دانلود انشعاب آب (در صورت نیاز و وجود لوله آب در سالن  

: چک لیست مدارک مورد نیاز جهت مشارکت کنندگان **

(بیمه نامه مسعولیت 10 روزه کارفرما در قبال کارکنان (چهار نفر بی نام= 1 نفر فوت   + 3 نفر مسدومیت**

لیست بیمه تامین اجتمایی کارکنان آن شرکت**

فرم پر شده الف و ب 102**

طرح سه بعدی غرفه > امضاء شده توسط مهندس ناظر**

 فرمهای تعهد >  امضاء کل صفحات**

فیش واریزی حسن انجام کار**

مبلغ ضمانت بابت حالت دوم یک و نیم برابر حالت عادی و استاندارد میباشد **


دانلود اطلاعیه

 

کل بازدید 5573

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2017